ΕΕ: Συμφωνία για τη χρηματοδότηση των πολιτικών στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων

0
51

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ υποστήριξαν σήμερα τις προσωρινές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κύρια πολιτικά στοιχεία τριών τομεακών προτάσεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών εσωτερικών υποθέσεων, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 (ΠΔΠ). 

Οι συζητήσεις μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνεχιστούν τώρα σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με τις υπόλοιπες πτυχές. Μόλις συμφωνηθούν, τα κείμενα θα πρέπει να εγκριθούν και από τα δύο θεσμικά όργανα.

Συγκεκριμένα συμφώνησαν στο ταμείο ασύλου και μετανάστευσης, το οποίο θα εξοπλίσει την ΕΕ με τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων μεταναστευτικών προκλήσεων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε συνεργασία με άλλες χώρες.

Η συμφωνία Θέτει τέσσερις συγκεκριμένους στόχους: πολιτική ασύλου, νόμιμη μετανάστευση και ένταξη, παράνομη μετανάστευση και επιστροφές και αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Τα ελάχιστα ποσοστά των κονδυλίων συνδέονται με ορισμένους από τους στόχους, με τουλάχιστον 15% να διατίθεται για καθέναν από τους στόχους για το άσυλο και τη νόμιμη μετανάστευση στα προγράμματα των κρατών μελών και το 20% των πόρων που διατίθενται για τον στόχο αλληλεγγύης θεματική διευκόλυνση.

Το 5% της θεματικής διευκόλυνσης θα στοχεύσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για να τις βοηθήσουν στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Βάσει του στόχου αλληλεγγύης, το ταμείο θα αυξήσει τα κίνητρα για μεταφορές αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Θα συνεχιστούν επίσης τα κίνητρα για την είσοδο ατόμων μέσω επανεγκατάστασης και ανθρωπιστικής εισδοχής. Το ταμείο ασύλου και μετανάστευσης καλύπτει επίσης δράσεις σε ή σε σχέση με τρίτες χώρες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον ρόλο άλλων ταμείων της ΕΕ που προορίζονται για την αντιμετώπιση της εξωτερικής δράσης.

Σε ό,τι αφορά το μέσο οικονομικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων, το συμφωνηθέν κείμενο αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες εξελίξεις όπως η επέκταση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον εκσυγχρονισμό της κοινής πολιτικής θεωρήσεων και την ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδειών ταξιδιού και του συστήματος εξόδου εισόδου).

Σύμφωνα με το νέο μέσο, ??τουλάχιστον το 10% των προγραμμάτων των κρατών μελών θα διατεθεί στην πολιτική θεωρήσεων, ενώ το μέγιστο ποσοστό επιχειρησιακής υποστήριξης στα προγράμματα αυξήθηκε στο 33% της χρηματοδότησης. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για δράσεις προτεραιότητας, όπως μέτρα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής, έχουν αυξηθεί.

Το δε ταμείο εσωτερικής ασφάλειας θα βασίζεται στο τρέχον και το προσαρμόζει στις νέες εξελίξεις, όπως η ανάγκη εντατικοποίησης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος. Θα υποστηρίξει μέτρα για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, την εντατικοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιχειρήσεων για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, και για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος.

Η χρηματοδότηση για την αγορά εξοπλισμού αυξήθηκε στα προγράμματα των κρατών μελών στο 35% κατ ανώτατο όριο, ενώ για την υποστήριξη λειτουργίας αυξήθηκε στο 20% κατ ανώτατο όριο. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί θα είναι εξαιρετικά επιλέξιμοι για χρηματοδότηση όταν βοηθούν στην υλοποίηση δράσεων της ΕΕ που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και οι δράσεις αυτές δεν καλύπτονται από τη συνεισφορά της ΕΕ στον προϋπολογισμό τους μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού.

Επιπλέον, η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε συμφωνία με τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους εκτοπισμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ).

Το ταμείο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βοήθεια σε εκτοπισμένους εργαζομένους σε περίπτωση σημαντικών γεγονότων αναδιάρθρωσης, ιδίως ως αποτέλεσμα προκλήσεων που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, όπως αλλαγές στα πρότυπα του παγκόσμιου εμπορίου, εμπορικές διαφορές, σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ ή σύνθεση της εσωτερικής αγοράς, χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή ως συνέπεια της ψηφιοποίησης ή του αυτοματισμού.

Η συμφωνία προβλέπει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία: – χαμηλότερο όριο 200 απολυμένων εργαζομένων εντός μιας δεδομένης περιόδου αναφοράς για να είναι επιλέξιμη μια υπόθεση – επιπρόσθετοι λόγοι για απολύσεις που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, όπως αλλαγές στη σύνθεση της εσωτερικής αγοράς, αυτοματοποίηση ή ψηφιοποίηση – ευθυγράμμιση του ποσοστού συγχρηματοδότησης με το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΚΤ + για ένα δεδομένο κράτος μέλος, αλλά όχι μικρότερο από 60%

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι βάσει της συμφωνίας είναι εκτοπισμένοι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έχει σταματήσει. Η οικονομική υποστήριξη του ΕΤΠ μπορεί να παρέχεται για μέτρα που αποτελούν μέρος ενός συντονισμένου πακέτου υπηρεσιών, όπως προσαρμοσμένη κατάρτιση και επανεκπαίδευση, βοήθεια για αναζήτηση εργασίας ή βοήθεια για αυτοαπασχόληση.

Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η επανένταξη των στοχευόμενων δικαιούχων και, ιδίως, των πιο μειονεκτούντων μεταξύ των εκτοπισμένων εργαζομένων, στην απασχόληση ή στην αυτοαπασχόληση.

Οι επενδύσεις για αυτοαπασχόληση, για ίδρυση επιχείρησης ή για εξαγορά εργαζομένων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 22.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την ευθυγράμμιση της διάρκειας του ΕΤΠ με την περίοδο του ΠΔΠ από το 2021 έως το 2027. Τέλος, εξ ονόματος του Συμβουλίου, οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν σήμερα στοχοθετημένες τροποποιήσεις των κανόνων της κεφαλαιαγοράς της ΕΕ που συμφωνήθηκαν προσωρινά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για να υποστηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη από την κρίση COVID-19.

Οι διαπραγματεύσεις για τη λεγόμενη δέσμη ανάκαμψης των κεφαλαιακών αγορών έλαβαν ύψιστη προτεραιότητα στο Συμβούλιο και στις συνομιλίες μεταξύ των συννομοθετών της ΕΕ προκειμένου να παράσχουν άμεση υποστήριξη για την οικονομική ανάκαμψη διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για εταιρείες της ΕΕ και, ιδίως, για τις ΜΜΕ. To Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία λιγότερο από πέντε μήνες μετά την υποβολή της νομοθετικής πρότασης από την Κομισιόν τον Ιούλιο. Οι νομοθετικές αλλαγές περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) II, τον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο και το πλαίσιο τιτλοποίησης της ΕΕ.

Πηγή: madata.gr