Έντυπο μετακίνησης για ελεύθερους επαγγελματίες: Οι νέες οδηγίες

0
48

Το έντυπο μετακίνησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο χρειάζονται για να μετακινούνται στο lockdown δόθηκε στη δημοσιότητα, μαζί με αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του.

Καταρχάς, διευκρινίζεται πως για τους ελεύθερους επαγγελματίες για λόγους διασταύρωσης, για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο οι Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εκδίδονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Επίσης, για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον e-ΕΦΚΑ, η Είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet2. όπου εισέρχονται στις υπηρεσίες WEB της Ανεξάρτητη w Αρχη\ν Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS. Επιβεβαιώνουν με την επιλογή «Εξουσιοδότηση» τη συγκατάθεσή τους ώστε η εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και στη συνέχεια συμπληρώνουν το κατάλληλο έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ].

Σημειώνεται, πως η γνησιότητα του εγγράφου πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου επί αυτού, ενώ αφορά την μετακίνηση από και προς την εργασία.

Επιπλέον, σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ακολουθούν αναλυτικά βήμα προς βήμα οι οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Συνοπτική Περιγραφή:

Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο https://eservices.yeka.gr/

Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή

Επιλογή

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

– Εργαζόμενου, ή

– Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία (η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα), ή/και

– μέλους Οργάνου Διοίκησης).

Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου, επιτηδευματία ή/και του μέλους Οργάνου Διοίκησης.

Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά περισσότερες περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

Επιλέγεται ώρα από – έως για το διάστημα κατά τα ανωτέρω.

Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο pdf.

Αναζήτηση ήδη καταχωρημένων και υποβληθέντων βεβαιώσεων

Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Αναζήτηση

Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση της βεβαίωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιλέγεται το παράρτημα της επιχείρησης-εργοδότη από τη λίστα των παραρτημάτων που έχουν απογραφεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ ή του TAXIS. Στη συνέχεια επιλέξτε «Είδος Κατάστασης» ανάλογα με την περίπτωση [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ – ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ & ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ], ή [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ] ή [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ], στην οποία συμπληρώνετε το ΑΦΜ του εργαζομένου ή/ του μέλους Οργάνου Διοίκησης για τον οποίο θα προβείτε στη σχετική δήλωση, και κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή».

Κατάσταση Υποβολής

Μετά από την επιλογή του παραρτήματος και του είδους του εντύπου και αφού κάνετε κλικ στο [Εισαγωγή], δημιουργείται από το σύστημα έντυπο σε «προσωρινή» κατάσταση και εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής. Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει σε «υποβληθείσα». Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή, μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας] – [Αναζήτηση] ή [Για να δείτε τις Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας, πατήστε εδώ:]. Στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή «Προσωρινή», κάντε κλικ στο [Αναζήτηση] και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί [Διαχείριση] του υπό υποβολή εντύπου.

ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Στην φόρμα του εντύπου συμπληρώνονται κατ’ ελάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία της ενότητας [ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ] και με κλικ στο κουμπί [Υποβολή] το έντυπο υποβάλλεται και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Ο ενδιαφερόμενος (Εργαζόμενος, Αυτοαπασχολούμενος – Ελ. Επαγγελματίας & Επιτηδευματίας) φέρει την εκτυπωμένη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» κατά τις μετακινήσεις του.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ (Προ συμπληρωμένα)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Προ συμπληρωμένα ανάλογα το έντυπο υποβολής),

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ή/και ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Προ συμπληρωμένα αφορά την Βεβαίωση Αδείας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από Επιχείρηση/Εργοδότη ή/ του μέλους Οργάνου Διοίκησης),

Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητος ή Διαβατηρίου.

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

Συμπληρώνονται από λίστα τιμών η Περιφερειακή Ενότητα ή Ενότητες που θα μετακινηθείτε, επιλέγοντας μία ή εναλλακτικά περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

Συμπληρώνονται ώρα από…… έως……… για το διάστημα ωραρίου εργασίας ή μετακίνησης κατά τα ανωτέρω και τυχόν χρήσιμες παρατηρήσεις στο πεδίο σημειώσεων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω της δικτυακή πύλη https://employees.yeka.gr,στην δήλωση αυτή επιλέγοντας τον τύπο εντύπου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Επιβεβαιώστε με την επιλογή «Εξουσιοδότηση» την συγκατάθεσή σας ώστε η εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Αρχική οθόνη: Παρέχονται συνοπτικά πληροφορίες για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων εντύπων που είναι διαθέσιμα στον χρήστη. Για να μπορείτε να αναζητήσετε το είδος εντύπου που σας ενδιαφέρει, επιλέγεται την «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»

«Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»

«Προσωποποιημένη Πληροφόρηση-Επιλογή Εντύπου»

ieidiseis

Πηγή: madata.gr