Κομισιόν: Διατήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και το 2022 – Η σύσταση για την Ελλάδα

0
17

Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα το πακέτο του Ευρωπαϊκού Εαρινού Εξαμήνου, το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή δημοσιονομικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη καθώς συνεχίζουν τη διαδικασία σταδιακού ανοίγματος των οικονομιών τους, προτείνοντας τη διατήρηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2020) και το 2022 και ζητά να απενεργοποιηθεί από το 2023.

Η Κομισιόν συνιστά ότι η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική το 2021 και το 2022. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφύγουν την πρόωρη ανάκληση της υποστήριξης και να κάνουν πλήρη χρήση της χρηματοδότησης του ταμείου ανάκαμψης. Η υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του RRF θα συμβάλει στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, θα προωθήσει υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη και απασχόληση, θα μειώσει τις ανισορροπίες και θα βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά, τονίζει η Κομισιόν.
 
Το 2022, οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να διαφοροποιούνται ολοένα και περισσότερο, ενώ όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν επενδύσεις για την υποστήριξη της ανάκαμψης. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν πολιτικές για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα, τονίζει η Κομισιόν.

Επιπλέον η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Ρουμανία, η οποία βρίσκεται ήδη στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου. 

Σκοπός αυτής της έκθεσης είναι να εκτιμήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τα κριτήρια ελλείμματος και χρέους της Συνθήκης.

Η ανάλυση δείχνει ότι το κριτήριο του ελλείμματος πληρείται από τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Σουηδία και δεν πληρείται από όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Το κριτήριο του χρέους δεν πληρείται από 13 κράτη μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία ??και Φινλανδία).

Η Κομισιόν θεωρεί ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά με το εάν θα τεθούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Στην περίπτωση της Ρουμανίας, η Κομισιόν συνιστά την ενημέρωση της πορείας δημοσιονομικής προσαρμογής της, στοχεύοντας στη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος το 2024.

Τέλος η Κομισιόν εντόπισε μακροοικονομικές ευπάθειες που σχετίζονται με ανισορροπίες και υπερβολικές ανισορροπίες για τα 12 κράτη μέλη που επιλέχθηκαν για εις βάθος επισκόπηση στην έκθεση μηχανισμού προειδοποίησης του 2021.

Τρία κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες (Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία) και εννέα άλλα αντιμετωπίζουν ανισορροπίες (Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία).

Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στο πλαίσιο του RRF αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν κατά τους προηγούμενους κύκλους του εξαμήνου και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων μακροοικονομικών ανισορροπιών, σημειώνει η Κομισιόν.

Ειδικά για τη Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη Δημοσιονομική πολιτική, η Κομισιόν συνιστά στις αρχές τα εξής:

1. Το 2022, η χώρα να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα ανάκτησης και ανθεκτικότητας για να χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις για την υποστήριξη της ανάκαμψης, ακολουθώντας παράλληλα μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και τη διατήρηση των εθνικά χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.

2. Όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, να ακολουθήσει μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο την επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, να ενισχύσει τις επενδύσεις για και το αναπτυξιακό δυναμικό.

3. Να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς δαπανών του προϋπολογισμού, και από την ποιότητα των δημοσιονομικών μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη. Να δώσει προτεραιότητα σε βιώσιμες και ενισχυτικές επενδύσεις, ιδίως στηρίζοντας την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στις δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην παροχή χρηματοδότησης για προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής και θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της κάλυψης, της επάρκειας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας για όλους.

Πηγή: madata.gr