Πανελλαδικές 2022- Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση: Με Κική Δημουλά, Θανάση Βαλτινό, Ραϋμόνδο Αλβανό τα θέματα

0
113

Πρεμιέρα έκαναν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), με το υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει τα θέματα για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας (έκθεση).
  
Τρεις Έλληνες συγγραφείς «πρωταγωνιστούν» στα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, λίγο μετά τις 10.00 το πρωί της Παρασκευής (3/6) στην πρεμιέρα των Πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Δείτε τα θέματα που «έπεσαν» στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΓΕΛ).

Το πρώτο κείμενο προήλθε από το βιβλίο «Ο ελληνικός εμφύλιος» που εξέδωσε το 2022 ο Ραϋμόνδος Αλβανός για να απαντήσει στα ερωτήματα «γι­α­τί είναι χρή­σι­μη η Ιστο­ρία; Τι συ­νέ­βη κα­τά τη δε­κα­ε­τία του 40 και γι­α­τί οι δύο αντί­θε­τες πο­λι­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις του Εμ­φυ­λίου κλι­μά­κω­σαν την αντι­πα­ρά­θε­σή τους που εξε­λί­χθη­κε σε ένο­πλη και αιμα­τη­ρή σύ­γκρου­ση; Πώς νο­η­μα­το­δο­τού­σαν την τό­τε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και πώς αντι­λαμ­βά­νο­νταν τους αντι­πά­λους τους; Πώς ο Εμ­φύ­λι­ος επη­ρε­ά­ζει σή­με­ρα εμάς και τους άλ­λους γύ­ρω μας;».

 Ο Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να και είναι από­φοι­τος του τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών. Έκα­νε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στο τμή­μα Συ­γκρι­τι­κής Ιστο­ρί­ας του Πα­νε­πι­στη­μίου του Έσ­σεξ και είναι δι­δά­κτωρ του τμή­μα­τος Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ. Δί­δα­ξε για πολ­λά χρό­νια στο τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Ψη­φι­α­κών Μέ­σων του Πα­νε­πι­στη­μίου Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας στην Κα­στο­ριά. Από το 2012 μέ­χρι το 2020 ήταν επι­στη­μο­νι­κός υπεύ­θυ­νος του Πάρ­κου Εθνι­κής Συμ­φι­λί­ω­σης στον Γράμ­μο. Τα τε­λευ­ταία χρό­νια δι­δά­σκει στο Με­τα­πτυ­χι­α­κό Πρό­γραμ­μα «Δη­μό­σια Ιστο­ρία» του Ελ­λη­νι­κού Ανοι­χτού Πα­νε­πι­στη­μίου. Είναι συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου Σλα­βό­φω­νοι και πρό­σφυ­γες: Κρά­τος και πο­λι­τι­κές ταυ­τό­τη­τες στη Μα­κε­δο­νία του Με­σο­πο­λέ­μου, Επί­κε­ντρο, 2019.

Το δεύτερο κείμενο με τίτλο «Θυμάμαι άρα ζω;» επιλέχθηκε από το βιβλίο «Εκλήθην Ομιλίτρια» της Κικής Δημουλά που εκδόθηκε το 2022 με την ίδια να γράφει για την συλλογή των 45 κειμένων της.

«Δεν πήρα μόνη την απόφαση να συγκεντρωθούν σε έναν τόμο λόγοι που εκφώνησε η μητέρα μου σε συνέδρια, εκδηλώσεις, χαιρετισμούς και αποχαιρετισμούς. Την πήραμε μαζί, λίγο πριν ανέβει στη βάρκα του ανέκκλητου. Καταθέτω, ως αποδεικτικό της εξουσιοδότησής της να κινούμαι ελεύθερα και να στεγάζω όπως νομίζω τα λόγια της, ένα αδιάσειστο τεκμήριο: τον πρότερο, ενωμένο διά βίου, βίο μας. Ξεχώρισα, έτσι, είκοσι οκτώ από τα ποιητικά χρονογραφήματα, αυτά που θεώρησα πως παρουσιάζουν ατμοσφαιρικά τις εσωτερικές διαθέσεις της, τους μετασυμβολισμούς των επίκαιρων τότε θεμάτων και φωτογραφίζουν το χρόνο. Τα διάλεξα για να δώσω ένα μέλλον στο υποσχετικό παρελθόν και μια ευκαιρία να ανιχνεύεται η απουσία της» έγραφε η κόρη της Κικής Δημουλά παρουσιάζοντας το βιβλίο.

Το τρίτο κείμενο επελέγη από το βιβλιο του Θανάση Βαλτινού με τίτλο «Επείγουσα ανάγκη ελέου» για το οποίο ο συγγραφέας έγραφε: «Υπόμνηση της μοναδικής μας εξόδου στην Αρκαδία: το γεύμα στο χάνι Κοσκινά στο Δραγούνι και ύστερα το κατέβασμα στην πηγή που ανάβλυζε χαμηλότερα μέσα στα βούρλα. Εκείνη η τεράστια σιγαλιά και εγώ από θέση υπτία, με τους μηρούς έκθετους στην ψύχρα του δειλινού να βυθομετρώ τον ατέρμονα διάφανο ουρανό. Τέλη Σεπτεμβρίου – του πρώτου μας».

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του φιλολόγου των Φροντιστηρίων Παπαδέα, Γιάννη Μπέκου, τα φετινά θέματα για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι βατά και αναμενόμενα, καθώς οι μαθητές είχαν ασχοληθεί φέτος με το ζήτημα της ιστορίας με αφορμή την επέτειο για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Στους υποψηφίους δόθηκαν τρία αποσπάσματα κειμένων – συνήθως είναι δύο – για την ιστορική μνήμη. Τα δύο πρώτα ήταν μη λογοτεχνικά, αν και το δεύτερο απόσπασμα με τμήμα ομιλίας της Κικής Δημουλά είχε αρκετά λογοτεχνικά στοιχεία. Το λογοτεχνικό κείμενο του Θανάση Βαλτινού ήταν σε πεζό λόγο και κρίνεται αρκετά βατό.

Οι ερωτήσεις θεωρίας και το «Σωστό – Λάθος» δεν είχαν παγίδες. Το Θέμα Γ πάντα έχει κάποιες δυσκολίες: στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές ίσως δυσκολευτούν να ταυτιστούν με τη διαφορετική εποχή που περιγράφει ο Βαλτινός στο απόσπασμά του.

Το θέμα της έκθεσης (Θέμα Δ) αφορούσε στην αξία της ιστορίας και βιωματικούς τρόπους που οι νέοι μπορούν οι νέοι σε επαφή μαζί της. 

Γενικότερα, τα θέματα κρίνονται βατά και μπορούν να τα κατανοήσουν και να γράψουν διαβασμένοι και μη.

Πηγή: madata.gr