Ποιοι θα παίρνουν σύνταξη μέσα σε 24 ώρες

0
74

Ακόμη και εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, θα μπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία ψηφιακής απονομής των συντάξεων, που ξεκινά πιλοτικά τον Ιούνιο για τις συντάξεις γήρατος των αγροτών και τις συντάξεις χηρείας μετά από θάνατο συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ σε δυο μήνες από σήμερα, το 40% των νέων αιτήσεων για συνταξιοδότηση θα απονέμεται ψηφιακά και μέσα σε μόνο λίγα δευτερόλεπτα ενώ, καθώς θα εξελίσσεται η διαδικασία στο τέλος του 2021 το 85% των νέων αιτημάτων θα ολοκληρώνεται αυτόματα.

Η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής απονομής κύριας σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» στον e-ΕΦΚΑ ξεκίνησε από δύο «εύκολες» κατηγορίες, τις συντάξεις χηρείας σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου, και τις συντάξεις γήρατος τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση.

Μάλιστα, στην υπουργική απόφαση που καθορίζει την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα να επανυποβληθούν ηλεκτρονικά αιτήσεις που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία και εκκρεμούν από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, τον Ιανουάριο του 2017 και εφεξής. Εφόσον κληθούν από το ταμείο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση, ψηφιακά, στην οποία θα καταχωρείται και η ημερομηνία αρχικής υποβολής, προκειμένου να υπολογιστούν και τα αναδρομικά που δικαιούται ο συνταξιούχος.

Προσοχή όμως. Στο τέλος της διαδικασίας θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν καταχωριστεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, θα αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Προσοχή. Για κάθε παροχή (κύρια σύνταξη, επικούριση ή εφάπαξ) θα υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση από τους ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτή. Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις εφόσον απαιτούνται θα λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση από το Δικαιούχο.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να ζητηθεί από το δικαιούχο να προσέλθει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ, σε περίπτωση αίτησης από δικαστικό συμπαραστάτη ή σε περίπτωση που εν γένει δεν είναι δυνατή η αναζήτηση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Κάθε απόφαση απονομής περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη θεμελίωση του δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της παροχής, τις διατάξεις επί των οποίων κρίθηκε το αίτημα, το απονεμηθέν ποσό της σύνταξης, την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματος, την ημερομηνία πληρωμής, τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου και κάθε άλλη πληροφορία που κριθεί χρήσιμη για την καλύτερη ενημέρωση του συνταξιούχου και τη νόμιμη στοιχειοθέτηση της απόφασης.

Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της απόφασης και οι διατάξεις βάσει των οποίων δεν είναι δυνατή η απονομή της σύναξης.

Κάθε απόφαση του παρόντος άρθρου γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτηση του. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ» και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στον διαδικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης που του κοινοποιήθηκε με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αιτήματα απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» δύναται να εντάσσονται στη διαδικασία απονομής του άρθρου 2 της παρούσας κατόπιν πρόσκλησης των δικαιούχων και την υποβολή νέας αίτησης, στην οποία θα καταχωρείται και η ημερομηνία αρχικής υποβολής για τον υπολογισμό των αναδρομικών που οφείλονται.

Πιλοτική λειτουργία και έλεγχος

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», η οποία περατώνεται σε 3 μήνες, θα πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ έλεγχος της ορθότητας για το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την υπηρεσία και στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση στους δικαιούχους.

Με τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας και την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», θα πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων. Ο έλεγχος θα γίνεται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες και αποστέλλονται τα αποτελέσματα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, θα διακόπτεται η χορήγηση της σύνταξης, θα αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την κείμενη ποινική νομοθεσία και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

euro2day

Πηγή: madata.gr